We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

Cyflawni Rhanbarthau Carbon Isel

15 June 2010

Gweithdy / workshopMae’r CDC wedi gweithio gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru i gynnal cyfres o weithdai mewn gwahanol rannau o Gymru wrth i ni gychwyn ar ail gam y prosiect ‘Rhanbarthau Carbon Isel’, sy’n ceisio lleihau allyriadau carbon ym mhob rhanbarth yng Nghymru.

Mae’n dilyn cyhoeddi adroddiad Cymru Carbon Isel y llynedd, lle buom yn rhoi cyngor manwl ar sut gall pob rhan o’r wlad ddod yn ‘rhanbarth carbon isel’. Lluniwyd y cyngor yn bennaf ar gyfer Grwpiau Ardal Cynllun Gofodol Cymru, sy’n cyfuno cynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ym mhob rhanbarth.

Yn ystod y misoedd diwethaf mae’r Comisiwn wedi gweithio gyda’r grwpiau hyn i ddechrau gwireddu’r lleihad hwn mewn allyriadau. Rydym wedi cynnal gweithdai yn Llanelwy, Bangor, Aberystwyth a Chaerfyrddin, a bydd un arall yn cael ei gynnal yn fuan yn Ne-ddwyrain Cymru.

Cychwynnwyd y gweithdai â chyflwyniadau a thrafodaethau ynghylch llwyddiant pob rhanbarth i leihau allyriadau carbon hyd yma. Wedyn ymrannodd y cyfranogwyr yn grwpiau, ac edrych yn fwy manwl ar yr hyn y mae angen iddo ddigwydd yn y rhanbarth hwnnw mewn gwahanol feysydd, er enghraifft defnydd o dir neu drafnidiaeth. Nodwyd rhwystrau a chyfleoedd, yn ogystal â pha gamau y dylid eu cymryd nesaf a phwy ddylai weithredu.

Eglurodd Dr Gavin Bunting, Uwch Ymgynghorydd Polisi’r CDC, pam mae’r gweithdai’n bwysig:

“Lluniwyd y gweithdai i helpu Grwpiau Ardal Cynllun Gofodol Cymru i roi lleihau carbon ar waith, gan ddefnyddio arbenigedd a syniadau cyfranogwyr ochr yn ochr â’n cyngor ni i nodi’r hyn y mae angen ei wneud gyntaf, a phwy ddylai ei wneud. Wrth i bob rhanbarth sefydlu Gweithgor Carbon Isel, bydd y gweithdai’n eu helpu i ddechrau gweithredu. Rwy’n ddiolchgar am y nifer fawr o bobl a fu’n cyfrannu at y gweithdai, ac sydd mor frwd dros leihau allyriadau carbon ledled Cymru.”

Am fwy o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch â Dr Bunting: g.bunting@sdc.wales.ac.uk

< Back