We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

Y Comisiwn yn ymateb i gynlluniau bwyd Cymru

19 October 2010

Mae'r SDC wedi annog Llywodraeth y Cynulliad i gynhyrchu cynlluniau clir ar gyfer gweithredu i ategu ei strategaeth newydd: 'Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru’. Yn ei ymateb i'r ymgynghoriad ar y strategaeth ddrafft, dywed y Comisiwn mai dim ond drwy ddefnyddio dull integredig, cynaliadwy y gellir mynd i'r afael yn effeithiol â chostau bwyd cynyddol ac anghydraddoldebau o ran bwyd.

Tomatos ©Jerome Dutton/SDCRydym wedi croesawu datblygiad y strategaeth ond hefyd wedi tynnu sylw at rai bylchau pwysig, sy'n cynnwys:

  • Materion yn ymwneud â thlodi bwyd ac anghydraddoldeb. Mae effeithiau iechyd negyddol anghydraddoldebau o'r fath wedi cael cryn sylw yn y gorffennol ac mae gan Gymru gyfraddau gordewdra uwch na chyfartaledd y DU. 
  • Pwysigrwydd bwyd a dyfir yn uniongyrchol gartref ac ar randiroedd. Er mai rhan fechan o'r farchnad fwyd ydyw ar hyn o bryd, gellir disgwyl iddi dyfu wrth i brisiau bwyd gynyddu. 
  • Nid yw'r strategaeth ddrafft yn ymdrin â chwestiynau sylfaenol am alluoedd bwyd Cymru yn y dyfodol, gan gynnwys sut i ymdrin â ffrwythlondeb y pridd, sut i fynd i'r afael â chyfraddau uchel o ran bwyta cig a chynnyrch llaeth a sut i fynd i'r afael â materion yn ymwneud â chost cynnyrch cartref fel grawnfwydydd.

Mae'r SDC wedi tanlinellu'r risg y gall bwyd syrthio rhwng portffolios polisi, oherwydd ei natur drawsbynciol. Er ein bod yn cydnabod rôl defnyddwyr a'r farchnad, rydym hefyd wedi pwysleisio y rôl bwysig sydd gan y Llywodraeth a busnesau i hyrwyddo newid drwy bethau fel rheoleiddio, gorfodi a chaffael.

Gwnaeth ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth y Cynulliad nifer o argymhellion, gan gynnwys:

  • Dylai Llywodraeth y Cynulliad ddatblygu Cyngor Cenedlaethol effeithiol ar Bolisi Bwyd ac Ymchwil. Gallai hyn ychwanegu at rôl y Bartneriaeth Cynghori ar Fwyd a Diod bresennol, i gynnwys mwy o bwyslais ar wyddoniaeth sy'n datblygu a chanfyddiadau ymchwil. 
  • Dylai gweithgynhyrchwyr a phroseswyr bwyd gael digon o gefnogaeth i weithredu mewn modd proffidiol a chynaliadwy, o gofio nad yw bwyd yn sector o dan y Rhaglen Adnewyddu Economaidd 
  • Bydd cynlluniau gweithredu effeithiol yn hollbwysig i helpu rhanddeiliaid i ddechrau ar eu taith tuag at system fwyd gynaliadwy

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod Llywodraeth y Cynulliad, gyda'i gweledigaeth ar gyfer dyfodol bwyd yng Nghymru, yn ei rhoi ei hun mewn sefyllfa dda i gyflawni system gynhyrchu a defnyddio wirioneddol gynaliadwy.

» Islwythwch ymateb y CDC i'r ymgynhoriad ar Strategaeth Bwyd ar gyfer Cymru

< Back