We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

CDC Cymru yn dod ag arbenigwyr ynghyd i drafod lleoedd ac isadeiledd cynaliadwy

14 January 2011

Daeth y Comisiwn ag amrywiaeth o gynrychiolwyr o fudiadau Cymreig ynghyd mewn dau ddigwyddiad ‘bwrdd crwn’ pellach, er mwyn hysbysu cyngor y Comisiwn i Lywodraeth y Cynulliad.

Bord gron Sylfeini Ar Gyfer Y DyfodolCynhaliwyd Sylfeini ar gyfer y Dyfodol: Anghenion Hanfodol Cymru o ran Seilwaith yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd ar 23 Tachwedd 2010 ac fe’i cyflwynwyd gan Gomisiynydd Busnes yr SDC, Stewart Davies.

Cymerodd 21 o bobl ran, yn cynnwys cynrychiolwyr busnes, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector ynghyd â swyddogion o Lywodraeth y Cynulliad.

Roedd y prif bwyntiau a godwyd gan gyfranogwyr yn cynnwys: 

  • Dylid cynyddu’r cydweithio rhwng llywodraeth, busnes, academia a sectorau eraill, gyda manteision economaidd ymysg y buddiannau posib. 
  • Dylai cynllunio isadeiledd ddefnyddio ymagwedd ehangach, fwy integredig, yn seiliedig ar ystyriaeth lawn o’r hyn yr ydym am iddo ei gyflwyno o safbwynt allbynnau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd a chyswllt agosach rhwng cynllunio gofodol a’r defnydd o dir. 
  • Nid yw’r camau presennol yn ddigon radical i gwrdd â gofynion yr heriau o’n blaenau, er enghraifft ar dargedau lleihau carbon. 
  • Dylid cysylltu cynllunio isadeiledd â newid mewn ymddygiad, gyda symudiad i ffwrdd oddi wrth ‘rhagweld a darparu’ i ‘darparu a hyrwyddo’. 
  • Mae angen arnom gynllun isadeiledd diriaethol â ffocws sy’n osgoi gor-gymhlethdod. 
  • Mae angen i ni hefyd edrych ar atebion eraill yn lle adeiladu isadeiledd newydd, yn ogystal ag adeiladu isadeiledd newydd. Mewn rhai achosion bydd angen newid neu dynnu strwythurau presennol, neu hwyluso ymddygiad mwy cynaliadwy ymhlith defnyddwyr gwasanaeth.

Cynhaliodd y Comisiwn ddigwyddiad bwrdd crwn ar y cyd hefyd, sef ‘Creu Mannau Cynaliadwy', gyda’r Comisiwn Dylunio i Gymru ar 7 Rhagfyr 2010.

Bord gron Creu Mannau CynaliadwyArchwiliodd y digwyddiad hwn sut y gellir gosod datblygu cynaliadwy a dylunio da wrth wraidd creu ac adfywio cymunedau yng Nghymru mewn cyfnod o galedi.

Roedd materion a godwyd yn cynnwys y cyfleoedd yn ogystal â’r heriau o weithio gydag adnoddau cyfyngedig ac o fewn terfynau amgylcheddol; Adfywio canol trefi a’r cysyniad ‘ ‘drefi clôn’, cymhlethdod ymgysylltu’r cyhoedd, y berthynas rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r bylchau tybiedig rhwng polisi a chyflwyno.

Wrth sôn am y ddau ddigwyddiad, dywedodd Comisiynydd SDC Cymru, Peter Davies:

“Mae gennym ffordd bell i fynd i wneud cymunedau Cymru yn lleoedd gwell i fyw ynddynt a sicrhau bod ein gwasanaethau sylfaenol fel cyflenwadau dŵr, ynni a chludiant yn addas ar gyfer y dyfodol. Mae gan Lywodraeth y Cynulliad rôl ganolog wrth fynd i’r afael â’r heriau hyn ac mae’n gorfod gwneud hynny nawr gyda llai o arian i’w wario. Fel ymgynghorydd swyddogol y llywodraeth ar ddatblygu cynaliadwy mae’n rhaid i ni wneud yr hyn a allwn i gefnogi datrysiadau medrus, cydlynus. Mae’r sesiynau bwrdd crwn hyn yn rhan o sicrhau bod ein cyngor yn cael ei hysbysu gan amrywiaeth eang o fudiadau Cymreig ac arbenigedd ehangach. I’r perwyl hwnnw cynhaliwyd y bwrdd crwn hwn gan Gomisiwn Dylunio Cymru, fel y corff arbenigol sy’n cynghori’r llywodraeth a phartneriaid traws-sector ar amgylchedd adeiledig cynaliadwy o safon uchel. Rwy’n ddiolchgar am eu cefnogaeth ac yn falch iawn i weithio gyda hwy ar yr agenda hwn.”

Bydd yr SDC nawr yn defnyddio canfyddiadau’r ddwy sesiwn wrth gynhyrchu cyngor adeiladol i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

< Back