We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

Cydweithio i greu dyfodol cynaliadwy - trefniadau newydd yng Nghymru

15 March 2011

Peter DaviesO 1 Ebrill 2011 bydd trefniadau newydd yng Nghymru ar gyfer cynnal datblygu cynaliadwy. Bydd Peter Davies, a fu'n gwasanaethu fel Comisiynydd y CDC yng Nghymru, yn ymgymryd â'i rôl newydd fel 'Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy', a disgwylir y bydd y swydd honno'n cael ei chefnogi am y flwyddyn gyntaf drwy Cynnal Cymru wedi ei gryfhau.

Mae hyn yn dilyn cyhoeddiad llywodraeth y Deyrnas Unedig y bydd yn rhoi'r gorau i ariannu'r Comisiwn Datblygu Cynaliadwy (CDC) ar draws y DU, ac felly bydd y CDC yn dod i ben ar 31 Mawrth 2011. Bydd hynny'n cynnwys cangen Cymru o'r CDC, sydd wedi gweithredu fel ymgynghorydd annibynnol i Lywodraeth Cynulliad Cymru ar ddatblygu cynaliadwy.

Hyd yma, mae'r CDC a Cynnal Cymru wedi cydweithio'n agos yng Nghymru, ond mae diwedd y CDC yn gyfle i ddatblygu trefniadau newydd, gwell, a fydd yn adeiladu ar waith y ddau gorff. Mae dyletswydd gyfreithiol ar Lywodraeth Cynulliad Cymru yng nghyswllt Datblygu Cynaliadwy, a bydd y trefniadau hyn yn hanfodol i'w helpu i gyflawni ei hymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy fel ‘prif egwyddor drefniadol.’

Meddai Peter Davies:

“Rwyf wrth fy modd yn ymgymryd â'r rôl newydd hon. Mae'r trefniadau newydd yn gam pwysig tuag at greu Cymru sy'n genedl gynaliadwy. Mae hyn yn arbennig o bwysig yn ystod cyfnod o dorri nôl, gan mai dyna'r ffordd orau o reoli blaenoriaethau sy'n cystadlu â'i gilydd mewn modd cydlynus, a mynd i'r afael â heriau anodd tymor hir megis gordewdra, tlodi a newid yn yr hinsawdd.”

Meddai Roz Robinson, Cyfarwyddwr Gweithredol dros dro Cynnal Cymru – Sustain Wales:

“Bydd y trefniadau newydd yn darparu cymorth gwell a mwy cost-effeithiol i Lywodraeth y Cynulliad a chymdeithas sifil er mwyn rhoi datblygu cynaliadwy ar waith. Mae datblygu'r trefniadau newydd hyn yn hanfodol i helpu Cymru i wella ei heconomi, ei chymdeithas a'i hamgylchedd – yn awr ac yn y tymor hir.”

Bydd y Comisiynydd newydd yn gweithio gyda Llywodraeth nesaf y Cynulliad i sicrhau, wrth i'r trefniadau newydd ddatblygu, bod gan Gymru'r cymorth annibynnol a thymor hir angenrheidiol i ddod yn wlad wirioneddol gynaliadwy.

Manylion y trefniadau newydd

Bydd y Comisiynydd newydd yn helpu Llywodraeth y Cynulliad ac eraill i roi gwell ansawdd bywyd i bobl Cymru yn awr ac yn y tymor hir. Bydd hefyd yn rhoi llais i genedlaethau'r dyfodol, a fydd yn gorfod byw gyda chanlyniadau'r penderfyniadau a wnawn ni heddiw.

Rolau’r Comisiynydd yw:

  • Rhoi arweiniad ar ddatblygu cynaliadwy yng Nghymru
  • Hyrwyddo datblygu cynaliadwy fel prif egwyddor drefniadol ym mhob sefydliad yng Nghymru, a hyrwyddo mewnosod datblygu cynaliadwy i waith sectorau a chymunedau yng Nghymru, yn unol â'r ymrwymiad polisi yng Nghynllun Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth y Cynulliad: Cymru'n Un: Cenedl Un Blaned
  • Cynnull rhanddeiliaid sy'n cynrychioli sectorau neu faterion perthnasol, a datblygu partneriaethau i ymateb i faterion anodd ar sail 'cynghrair o'r rhai sy'n barod i wneud'
  • Cynghori Llywodraeth y Cynulliad ar y polisïau a'r dulliau y mae eu hangen i hyrwyddo a gweithredu datblygu cynaliadwy
  • Darparu cyngor priodol i Lywodraeth y Cynulliad ar y trefniadau tymor hwy ar gyfer hyrwyddo a chynghori Llywodraeth y Cynulliad ar ddatblygu cynaliadwy yng Nghymru.

Rhagwelir y bydd gan Cynnal Cymru rôl gryfach, yn adeiladu ar ei waith cyfredol, ac yn cefnogi'r Comisiynydd Newydd dros Ddyfodol Cynaliadwy, tra'n parhau i wneud y canlynol: 

  • Hyrwyddo datblygu cynaliadwy
  • Bod yn gatalydd ar gyfer newid tuag at ddatblygu cynaliadwy ym mhob sector o gymdeithas yng Nghymru 
  • Gweithredu fel fforwm yng Nghymru ar gyfer datblygu, canfasio, cyfnewid a lledaenu barn, gwybodaeth a pholisïau ar ddatblygu cynaliadwy 
  • Pontio rhwng Llywodraeth y Cynulliad a chymdeithas sifil

» Gwefan Cynnal Cymru – Sustain Wales

< Back